Urbanisme

Edicte aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la UA9 ERALS DEL MIG

EDICTEPer Decret dAlcaldia nm. 999/2009, de data 26 de novembre de 2009, sha aprovat definitivament el PROJECTE DE REPARCELLACI PER COMPENSACI BSICA DE LA UNITAT DACTUACI NMERO 9 ERALS DEL MIG, del terme municipal de Balaguer, redactat per Llus Guasch Fort.

Contra aquesta resoluci que esgota la via administrativa es pot interposar, potestativament, recurs de reposici en el termini dun mes des de la notificaci o b, directament, recurs contencis administratiu en el termini de dos mesos davant lordre jurisdiccional contencis administratiu.
 
Balaguer, 27 de novembre de 2009.


Lalcalde

Miquel Aguil i Barril
Data de publicaci: 01-12-2009