Urbanisme

Edicte aprovació inicial expedient de reparcel·lació UA 10 ERALS/CASTELLÓ

EDICTE

ACORD INICI EXPEDIENT DE REPARCELLACI UA 10 ERALS/CASTELL

Per Decret dAlcaldia nm. 1009/2009, d1 de desembre de 2009, sha adoptat el segent acord:

Primer.- Considerar iniciat lexpedient de reparcellaci de la Unitat dActuaci 10 Erals/Castell, de conformitat amb el que disposa larticle 119 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual saprova el Text refs de la Llei dUrbanisme.

Segon.- Informar pblicament que la iniciaci de lexpedient comporta la suspensi de latorgament de llicncies de parcellaci i edificaci en lmbit de la Untiat dActuaci en tant no sigui ferm en via administrativa lacord aprovatori, de conformitat amb el que disposa larticle 71 i segents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que regula el Text refs de la Llei dUrbanisme.

Tercer.- Significar als propietaris i titulars de drets afectats inclosos en la Unitat dActuaci, que hauran daportar en el termini de 15 dies, els ttols que posseeixin i declarar les situacions jurdiques que coneguin i afectin les seves finques.

Quart.- Sollicitar del Registre de la Propietat certificaci de la titularitat i crregues de totes les finques incloses en la Unitat dActuaci i la corresponent anotaci de linici de lexpedient.

El que es publica per termini dun mes al DOGC, al BOP de Lleida, al diari Segre de Lleida, i a la pgina web de lAjuntament de Balaguer, perqu es puguin presentar les allegacions i/o consideracions que sestimin oportunes.

Balaguer, 1 de desembre de 2009
LALCALDE


Signat.- Miquel Aguil Barril
Data de publicaci: 02-12-2009