Urbanisme

Edicte de l'aprovació definitiva del PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR DEL PMU-1 DE L’ÀREA D’INPACSA

EDICTE
Per Decret dAlcaldia nm. 41/2010, de data 15 de gener de 2010, sha aprovat definitivament el PROJECTE DE REPARCELLACI DEL SECTOR DEL PMU-1 DE LREA DINPACSA, del terme municipal de Balaguer.

La qual cosa es fa pblica per al general coneixement.

 


Balaguer, 16 de novembre de 2010Lalcalde
Miquel Aguil i Barril

Data de publicaci: 17-11-2010