Urbanisme

Edicte de l'aprovació definitiva del Projecte de REPARCEL·LACIÓ DEL SUBSECTOR SS1 del SAU 3

EDICTE

Per Decret d’Alcaldia número 284/2011, de data 11 de maig de 2011, s’ha aprovat definitivament el Projecte de REPARCEL·LACIÓ DEL SUBSECTOR SS1 del SAU 3, del terme municipal de Balaguer, redactat per l’arquitecte Lluís Guasch Fort, promogut per l’Ajuntament de Balaguer.

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

 

 

Balaguer, 11 de maig de 2011

 

L’alcalde Miquel Aguilà i Barril

Data de publicació: 12-05-2011

 

- Descarregar projecte