Urbanisme

Edicte de notificació de l'Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del Subsector SS1 del SAU 3 de Balaguer

EDICTE

Dacord amb larticle 59.4 de la Llei 4/99, de 13 de gener, de modificaci de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les Administracions Pbliques i del procediment administratiu com i ats que no sha pogut practicar la notificaci a les persones que consten a continuaci i als seus respectius hereus:

- Maria Roser Isanta Pedrol.

- Asuncin Canela Figuerol.

Es comunica mitjanant el present anunci que per Decret dAlcaldia nm.988/2007, de data 29 de novembre de 2007, sha aprovat inicialment el PROJECTE DE REPARCELLACI DEL SUBSECTOR SS1 DEL SECTOR SAU 3 RESIDENCIAL DE MITJANA DENSITAT SITUAT AL DAVANT BALAGUER, del municipi de Balaguer, promogut per lAjuntament de Balaguer, i redactat per larquitecte Llus Guasch Fort.

Lexpedient resta exposat al pblic pel termini de trenta dies hbils, comptats a partir de lltima publicaci, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i allegacions. De no presentar-sen cap, lacord esdevindr aprovat definitivament.

Balaguer, 4 de gener de 2008.


LAlcalde:


Miquel Aguil i Barril