Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Aprovació definitiva de diversos projectes d’obres de l’Ajuntament de Balaguer referents a Treball als barris.

EDICTE 

 

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial dels projectes d’obres que es relacionen a continuació:  

 

1.- BASES TÈCNIQUES- PRESSUPOST RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC- FASE VI, redactat per l’arquitecta municipal Montserrat Giné i Macià i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 77.280,72 EUR en concepte de principal i de 16.228,96 EUR en concepte d’IVA.

 

2.- BASES TÈCNIQUES- PRESSUPOST RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC- FASE VII, redactat per l’arquitecta municipal Montserrat Giné i Macià i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 59.533,57 EUR en concepte de principal i de 12.502,049 EUR en concepte d’IVA.

 

3.- BASES TÈCNIQUES- PRESSUPOST RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC- FASE VIII, redactat per l’arquitecta municipal Montserrat Giné i Macià i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 71.620,08 EUR en concepte de principal i de 15.040,22 EUR en concepte d’IVA.

 

4.- BASES TÈCNIQUES- PRESSUPOST RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC- FASE IX, redactat per l’arquitecta municipal Montserrat Giné i Macià i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 41.401,37 EUR en concepte de principal i de 8.694,29 EUR en concepte d’IVA.

 

5.- PROJECTE DE REURBANITZACIÓ, RECONSTRUCCIÓ DE INFRAESTRUCTURES I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER CUARTEL, TRAM PLAÇA DEL CARRER CUARTEL- CARRER TORRENT, redactat per l’arquitecta municipal Montserrat Giné i Macià i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 61.630,31 en concepte de principal i de 12.942,37 en concepte d’IVA.

 

6.- OBRES DE SANEJAMENT I DRENATGE- ENTORN DE SANT DOMÈNEC, redactat per l’arquitecta municipal Montserrat Giné i Macià i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 46.117,19 en concepte de principal i de 9.684,61 en concepte d’IVA.

 

Atès que l’edicte d’aprovació inicial dels següents projectes ha estat publicat al BOP núm. 189, de data 3 d’octubre de 2014, DOGC núm. 6721, de data 6 d’octubre de 2014 i Diari Segre de data 2 d’octubre de 2014, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat. 

 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Balaguer, 14 de novembre de 2014

 

L’alcalde

 

 

 

Josep Maria Roigé i Rafel 

Data de publicació: 18-11-2014

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat