Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte d'aprovaciˇ definitiva de les Mem˛ries valorades de camins de Balaguer

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de les Memòries valorades de camins de Balaguer que es relacionen a continuació:
 
1.- MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LINYOLA, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 10.597,68 EUR en concepte de principal i de 2.225,51 en concepte d’IVA.
 
2.- MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL BARRANC DELS RUCS, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 8.463,66 EUR en concepte de principal i de 1.777,37 en concepte d’IVA.
 
3.- MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL PLA DEL CASAT, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 12.859,38 EUR en concepte de principal i de 2.700,47 en concepte d’IVA.
 
4.- MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA TORRE DEL LLUC, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 14.991,84 EUR en concepte de principal i de 3.148,29 en concepte d’IVA.
 
I atès que l’aprovació inicial d’aquestes Memòries valorades de camins de Balaguer ha estat publicada al BOP núm. 18, de data 28 de gener de 2015, DOGC núm. 6799, de data 29 de gener de 2015 i Diari Segre de data 23 de gener de 2015, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat.
 
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 
Balaguer, 27 de març de 2015
 
L’alcalde 
 
Josep Maria Roigé i Rafel
Data de publicació: 31-03-2015

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat