Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de l’aprovació definitiva de diversos Projectes de Reurbanització i les Bases Tècniques.

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial dels Projectes de Reurbanització i les Bases Tècniques que es relacionen a continuació:
 
1.- El PROJECTE DE REURBANITZACIÓ – RECONSTRUCCIÓ DE INFRAESTRUCTURES DEL CARRER CUARTEL (TRAM C/BERNAT GALÍ-C/TORRENT) de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 44.857,78 EUR en concepte de principal i de 9.420,13 en concepte d’IVA.
 
2.- Les BASES TÈCNIQUES – PRESSUPOST PER A LA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE XII de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 55.781,10 EUR en concepte de principal i de 11.714,03 en concepte d’IVA.
 
3.- Les BASES TÈCNIQUES – PRESSUPOST PER A LA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE IX, de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 41.401,37 EUR en concepte de principal i de 8.694,29 en concepte d’IVA.
 
4.- La MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL URBANITZACIÓ DEL CARRER BOTERA de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 50.221,08 EUR en concepte de principal i de 10.546,43 en concepte d’IVA.
 
5.- Les BASES TÈCNIQUES – PRESSUPOST PER A LA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE XI de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 19.387,79 EUR en concepte de principal i de 4.071,44 en concepte d’IVA.
 
6.- Les BASES TÈCNIQUES – PRESSUPOST PER A LA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE X de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 32.999,18 EUR en concepte de principal i de 6.929,83 en concepte d’IVA.
 
7.- El PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PERE CASALDÀLIGA de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 58.407,72 en concepte de principal i de 12.265,62 en concepte d’IVA.
 
Atès que els Projectes de Reurbanització i les Bases Tècniques de referència han estat publicats al BOP núm. 105, de data 3 de juny de 2015, DOGC núm. 6886, de data 5 de juny de 2015 i Diari Segre de data 29 de maig de 2015, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat.
 
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 
Balaguer, 10 de juliol de 2015
 
L’alcalde 
 
Jordi Ignasi Vidal i Giné
 
Data de publicació: 14-07-2015

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat