Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte d'aprovaciˇ definitiva de les Mem˛ries valorades dels Camins de la Primera Marrada (Tram Carretera C-12 - Finca PÓmies) i de la Garriga II de Balaguer

 

EDICTE

 

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de les Memòries valorades dels Camins de la Primera Marrada (Tram Carretera C-12 – Finca Pàmies) i de la Garriga II de Balaguer, que es relacionen a continuació:

 

1.- La MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA PRIMERA MARRADA (Tram Carretera C 12 – Finca Pàmies) de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 8.019,12 EUR en concepte de principal i de 1.684,02 EUR en concepte d’IVA.

 

2.- La MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA GARRIGA II, de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 31.989,50 EUR en concepte de principal i de 6.717,80 EUR en concepte d’IVA.

 

I atès que l’aprovació inicial d’aquestes Memòries valorades de camins de Balaguer ha estat publicada al BOP núm. 162, de data 24 d’agost de 2015, DOGC núm. 6944, de data 27 d’agost de 2015 i Diari Segre de data 25 d’agost de 2015, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat.

 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Balaguer, 15 de setembre de 2015

 

L’alcalde

 

Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 22-09-2015

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat