Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de la finalització del termini d'exposició pública de l'aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA D'ARRANJAMENT DE LA VORERA SUD DEL PONT DE SANT MIQUEL I DE LA VORERA DEL CARRER CARRETERA DE TREMP

 

EDICTE 

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DE LA VORERA SUD DEL PONT DE SANT MIQUEL I DE LA VORERA DEL CARRER CARRETERA DE TREMP, de Balaguer, redactat per l’oficina tècnica de l’Ajuntament de Balaguer i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 37.750,82 EUR en concepte de principal i de 6.795,15 EUR en concepte d’IVA, publicat al BOP núm. 36, de data 13 de març de 2012, DOGC núm. 6090, de data 19 de març de 2012 i Diari Segre de data 8 de març de 2012, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat. 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Balaguer, 19 d’abril de 2012 

L’alcalde 

 

Josep Maria Roigé i Rafel 

Data de publicació: 29-04-2012

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat