Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de final d'exposició de l'aprovació inicial del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, FASE III

 

EDICTE 

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, FASE III (sector A, B i ‘C), de Balaguer, redactat pel tècnic redactor Josep Maria Ollé i Prió, i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, publicat al BOP núm. 47, de data 5 d’abril de 2012, DOGC núm. 6105, de data 11 de maig de 2012 i Diari Segre de data 3 d’abril de 2012, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat. 

 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Balaguer, 30 de maig de 2012

L’alcalde

 

Josep Maria Roigé i Rafel

Data de publicació: 31-05-2012 

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat