Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Aprovació definitiva de la MEMÒRIA VALORADA RECONSTRUCCIÓ DE INFRAESTRUCTURES I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER CUARTEL, TRAM PLAÇA DEL CARRER CUARTEL- PLAÇA SANT SALVADOR

 

EDICTE 

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA DE RECONSTRUCCIÓ DE INFRAESTRUCTURES I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER CUARTEL, TRAM CARRER CUARTEL- PLAÇA SANT SALVADÓ, de Balaguer, redactat per l’oficina tècnica de l’Ajuntament de Balaguer i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, publicat al BOP núm. 23, de data 4 de febrer de 2014, DOGC núm. 6555, de data 5 de febrer de 2014 i Diari Segre de data 31 de gener de 2014, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat. 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Balaguer, 7 de març de 2014 

L’alcalde 

 

Josep Maria Roigé i Rafel 

Data de publicació: 11-03-2014

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat