Edicte d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana al PMU-1 d’INPACSA


EDICTE de lAjuntament de Balaguer daprovaci inicial de modificaci de Pla de Millora Urbana

LAjuntament Ple, en sessi de data 29 de gener de 2009, va aprovar inicialment la modificaci del Pla de Millora Urbana PMU-1 dINPACSA.

Aix mateix es va aprovar la suspensi de llicncies de parcel.laci de terrenys dedificaci, reforma, rehabilitaci o enderrocament de construccions, dinstallaci o ampliaci dactivitats o usos concrets i daltres autoritzacions municipals connexes en els mbits per als quals les noves determinacions comportin modificaci del rgim urbanstic

s per aix que sexposa al pblic el present acord pel termini dun mes, a efecte que els interessats hi puguin interposar les allegacions i reclamacions oportunes. En cas que no sen produeixi cap, lacord esdevindr aprovat provisionalment, sense que calgui adoptar-ne cap de nou. Els llocs on es pot consultar lexpedient s a lAjuntament de Balaguer, Secretaria, Pl. Mercadal 1 i per via telemtica a la pgina web de lAjuntament: www.balaguer.net: Arees i departaments, urbanisme, planejament derivat en trmit.

Balaguer, 4 de febrer de 2009

LALCALDE


Signat.- Miquel Aguil Barril

Data de publicaci: 06-02-2009