Edicte d'aprovació inicial de modificació del Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums a l'àmbit del Xalet Gramunt


EDICTE de l’Ajuntament de Balaguer d’aprovació inicial de modificació de Pla de Millora Urbana


L’Ajuntament Ple, en sessió de data 27 de desembre de 2012, va aprovar inicialment el PLA DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ DE VOLUMS A L’ÀMBIT DEL XALET GRAMUNT al municipi de Balaguer,  redactat per  redactat per l’equip tècnic redactor OP [TEAM], SLP, format pels arquitectes Xavier Farré, Santi Orteu i Glòria Piferrer, amb la col·laboració d’Eulàlia Mata, arquitecta que actua com a assessora urbanística, condicionat a:

1.- L’aprovació definitiva i efectivitat de la Modificació Puntual de l’àmbit de protecció del Xalet Gramunt i de determinats paràmetres del PMU, que es tramita simultàniament amb aquest expedient.

2.- L’alçada reguladora de 25 m. No podrà ser incrementada sense justificar la necessitat d’una major alçada en planta baixa en funció de l’ús a que es destini aquesta planta, i l’alçada corresponent al volum amb façana a l’Avinguda Pere III, en cap cas podrà sobrepassar l’altura de l’edificació veïna.

3.- Caldrà tenir especial cura en la formalització arquitectònica del pas d’accés rodat a l’interior del solar per tal de no desvirtuar el caràcter vinculant i la unitat del conjunt edificatori amb el Xalet Gramunt.

4.- Per tal de permetre la visió cap al xalet des de les edificacions veïnes s’ha de mantenir obert sense cap tipus de tancament almenys el 80 % de la superfície de façana entre forjats del cos edificatori d’unió entre el volum de façana a l’Avinguda  Pere III i la façana posterior al Xalet Gramunt.

5.- El projecte edificatori caldrà que resolgui el tractament de les parets mitgeres de les edificacions veïnes que en funció de l’ordenació proposada quedarien visibles, aportant les garanties necessàries per assegurar la seva execució.

Així mateix es va aprovar la suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits per als quals les noves determinacions comportin modificació del règim urbanístic.

És per això que s’exposa al públic el present acord pel termini d’un mes mitjançant la seva publicació al BOP, DOGC i diari de major difusió de la província i pàgina web de l’Ajuntament, a efectes que els interessats hi puguin interposar les al·legacions i reclamacions oportunes. En cas que no se’n produeixi cap, l’acord esdevindrà aprovat provisionalment, sense que calgui adoptar-ne cap de nou. Els llocs on es pot consultar l’expedient és a l’Ajuntament de Balaguer, Secretaria, Pl. Mercadal 1 i per via telemàtica a la pàgina web de l’Ajuntament: www.balaguer.net: Àrees i departaments, urbanisme, planejament derivat en tràmit.

 

Balaguer, 10 de gener de 2013


L’alcalde 
 

 

Signat.- Josep Maria Roigé i Rafel

Data de publicació: 14-01-2013