Edicte d'aprovació inicial de modificació d'Ordenances Reguladores de Pla Parcial D’ampliació del Sector Industrial Campllong Exp. 1998/000268/L i del Pla Parcial Campllong III Exp. 2002/005992/L

Per Decret d’Alcaldia núm. 321/2015, de 25 de març, es va aprovar inicialment la segona modificació de l’apartat 11.7 de l’article 13 “Determinacions comunes a les zones i sistemes” de les Ordenances reguladores del Pla Parcial Sector Industrial Campllong, Exp. 1991/001145/L, del Pla Parcial D’ampliació del Sector Industrial Campllong Exp. 1998/000268/L i del Pla Parcial Campllong III Exp. 2002/005992/L, amb les condicions que es descriuen en l’informe de l’arquitecta municipal.
 
S’exposa al públic l’esmentat Decret pel termini d’un mes mitjançant la seva publicació al BOP, DOGC, un diari de major difusió i a la pàgina Web de l’Ajuntament, amb inclusió de la publicació íntegra del projecte de modificació, per tal de garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre del procediment de planejament i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació que regula l’article 8 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, per tal que els interessats puguin interposar les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Balaguer, 25 de març de 2015.
 
L’ALCALDE
 
Signat.- Josep Maria Roigé Rafel.
 
Data de publicació: 27-03-2015
 
Materials en descàrrega