Aprovació inicial de la modificació dels articles 13.7 i 15.10 per a la zona d'indústria aïllada dels sectors d’activitat econòmica del municipi de Balaguer del Pla Parcial Sector Industrial Campllong,

Edicte d’aprovació inicial modificació Pla parcial Urbanístic. 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 1.222/2015, de data 11 de desembre de 2015 es va aprovar inicialment modificació dels articles 13.7 Edificacions auxiliars de les Determinacions comunes a les zones i sistemes i 15.10 Construccions auxiliars de les Determinacions per a la zona d’indústria aïllada dels sectors d’activitat econòmica del municipi de Balaguer del Pla Parcial Sector Industrial Campllong, Exp. 1991/001145/L, del Pla Parcial D’ampliació del Sector Industrial Campllong Exp. 1998/000268/L i del Pla Parcial Campllong III Exp. 2002/005992/L.
 
S’exposa al públic l’esmentat Decret pel termini d’un mes mitjançant la seva publicació al  BOP, DOGC, un diari de major difusió i a la pàgina Web de l’Ajuntament, amb inclusió de la publicació íntegra del projecte de modificació, per tal de garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre del procediment de planejament i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació que regula l’article 8 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, per tal que els interessats puguin interposar les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Balaguer, 11  de desembre 2015 
 
L’alcalde 
 
Signat.- Jordi Ignasi Vidal Giné 
 
Data de publicació: 17-02-2016