Edicte de l'aprovació inicial i la documentació que l'acompanya, de la MODIFICACIÓ NÚMERO 2 D'ORDENACIÓ DE LA ILLA 8 DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR 'SS3' CORRESPONENT AL 'SAU 3'

Edicte d’aprovació inicial modificació Pla parcial Urbanístic.

Per Decret d’Alcaldia núm. 581/2016, de data 18 de juliol de 2016 es va aprovar inicialment MODIFICACIÓ NÚMERO 2 d’ORDENACIÓ DE LA ILLA 8 DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR “SS 3” AL “SAU 3” de Balaguer, que afecta a la illa 8 (carrer Marta Mata, carrer Rosa Sensat i carrer Maria Rúbies), redactat per l’arquitecte Carles Galiano Gràcia i promogut per Joan Comelles Llobet.

S’exposa al públic l’esmentat Decret pel termini d’un mes mitjançant la seva publicació al  BOP, DOGC, un diari de major difusió, al tauler i a la pàgina Web de l’Ajuntament, amb inclusió de la publicació íntegra del projecte de modificació, per tal de garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre del procediment de planejament i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació que regula l’article 8 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, per tal que els interessats puguin interposar les reclamacions que considerin oportunes.

 

Balaguer, 18  de juliol de  2016

 

 

L’alcalde

 

 

 

 

 

Signat.- Jordi Ignasi Vidal Giné 

Data de publicació: 20-07-2016 

 

Descàrrega de documentació