Edicte d’Aprovació inicial de la MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SAU IV de Balaguer

EDICTE

Per Decret d’Alcaldia núm. 1.056/2018, de data 16 de novembre de 2018 es va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SAU IV de Balaguer, presentada per Maria Carmen Castells Pujol, en nom i representació de INMO NOGUER AGER, SL (EE 1005/2018).


S’exposa al públic l’esmentat Decret pel TERMINI D’1 MES mitjançant la seva publicació al  BOP, DOGC, un diari de major difusió, al tauler i a la pàgina Web de l’Ajuntament, amb inclusió de la publicació íntegra del projecte de modificació, per tal de garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre del procediment de planejament i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació que regula l’article 8 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, per tal que els interessats puguin interposar les reclamacions que considerin oportunes.

 

Balaguer, 19 de novembre de 2018.

L’alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné

 

- Documentació

Data de publicació: 20-11-2018