Edicte d’aprovació definitiva de la Modificació dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial SAU IV

EDICTE

Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 210/2019, de data 19 de febrer de 2019, es va aprovar definitivament la MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL SAU IV de Balaguer, presentats per Maria Carmen Castells Pujol, en nom i representació de la Junta de Compensació del Pla Parcial SAU IV de Balaguer, segons acord adoptat en l’Assemblea General Ordinària celebrada en data 24 de juliol de 2018, amb domicili social de l’entitat a Balaguer, carretera C-12 Km. 171, que consta a l’expedient (EE 934/2018).

Atès que l’expedient de referència ha restat exposat al públic, pel termini d’1 MES, que serà comptat a partir de l’última publicació; les esmentades publicacions han estat fetes al BOP núm. 234 de data 4 de desembre de 2018, al DOGC núm. 7.766, de data 12 de desembre de 2018, al SEGRE núm. 30 de novembre de 2018, a la pàgina web de l’Ajuntament de Balaguer i al Tauler de l’Ajuntament; per tal que els interessats poguessin interposar reclamacions i al·legacions.
Atès que no s’ha presentat cap reclamació ni al•legació al respecte a la Modificació de referència que figura en el present edicte, per la qual cosa, aquest projecte ha quedat  APROVAT DEFINITIVAMENT.

 

Balaguer, 21 de febrer de 2019.

L’alcalde                                   
Jordi Ignasi Vidal i Giné

Data de publicació: 27-02-2019