Edicte d’EXPOSICIÓ PÚBLICA de la MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL SAU IV


EDICTE

Per Decret d’Alcaldia núm. 1.082/2018, de data 22 de novembre de 2018 es va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL SAU IV de Balaguer, presentats per Maria Carmen Castells Pujol, en nom i representació de la Junta de Compensació del Pla Parcial SAU IV de Balaguer, segons acord adoptat en l’Assemblea General Ordinària celebrada en data 24 de juliol de 2018, amb domicili social de l’entitat a Balaguer, carretera C-12 Km. 171, que consta a l’expedient (EE 934/2018).


S’exposa al públic l’esmentat Decret pel TERMINI D’1 MES mitjançant la seva publicació al  BOP, DOGC, un diari de major difusió, al tauler i a la pàgina Web de l’Ajuntament, amb inclusió de la publicació íntegra de la Modificació dels Estatuts  i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial SAU IV de Balaguer, per tal de garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre del procediment de planejament i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació que regula l’article 8 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, per tal que els interessats puguin interposar les reclamacions que considerin oportunes.

 

Balaguer, 28 de novembre de 2018.

L’alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 29-11-2018