Edicte de l'aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic Sud-7 del Polígon Industrial Campllong


 

EDICTE de l’Ajuntament de Balaguer d’aprovació inicial de Pla Parcial urbanístic.


L’Ajuntament Ple, en sessió de data 24 de febrer de 2011, va aprovar inicialment el Pla Parcial Urbanístic Sud-7 del Polígon Industrial Campllong amb els documents que l’acompanyen: Estudi de l’avaluació de la mobilitat generada; informe ambiental i Document resum en compliment de l’article 8.5.a) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost que regula el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Així mateix es va aprovar la continuació de la suspensió de llicències de parcel.lació de terrenys d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits per als quals les noves determinacions comportin modificació del règim urbanístic.

És per això que s’exposa al públic el present acord pel termini d’un mes, a efecte que els interessats hi puguin interposar les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes. De no presentar-se’n cap l’acord esdevindrà aprovat provisionalment, procedint a la tramesa de l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida per tal que acordi la seva aprovació definitiva, supeditada a l’aprovació definitiva de la modificació de Normes Subsidiàries de planejament per l’ampliació del Polígon Industrial Campllong.

Balaguer, 28 de febrer de 2011

L’ALCALDE

Signat.- Miquel Aguilà Barril

Data de publicació: 21-03-2011