Aprovació Inicial de l'Estudi de Detall del xamfrà carrer de la Fuliola i del carrer de Joan Miró


EDICTE


Per Decret d’Alcaldia número 197/2009, de data 5 de març de 2009, s’ha aprovat inicialment l’ESTUDI DE DETALL, que defineix el xamfrà de la cruïlla del carrer La Fuliola i del carrer de Joan Miró, del terme municipal de Balaguer, promogut per ALFREDO HERMOSO JIMÉNEZ, redactat per l’arquitecte Josep Maria Madre.

L’expedient resta exposat al públic pel termini d’1 mes, comptat a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions.  


Balaguer, 23 de març de 2009


L’alcalde  


Miquel Aguilà i Barril

 

Data de publicació: 25-03-2009