OFICINA
VIRTUAL

Perfil del contractant


30-10-2017
Anunci de licitació del servei de ball dels diumenges al pavelló Molí de l’Esquerrà
ANUNCI D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 140/2017, de 30 d’octubre, a través d’aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la contractació del servei de ball dels diumenges al pavelló Mol&iacut...    [ llegir més ]


09-10-2017
Acta d’obertura de les proposicions per a la contractació de les obres d’arranjament del carrer de la Botera
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, PER A L’OBRA D’ARRANJAMENT DEL CARRER DE LA BOTERA. Reunits al despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Balaguer el 5 ...    [ llegir més ]


04-10-2017
Anunci d’obertura de les proposicions per a la contractació de les obres d’arranjament del carrer de la Botera
Els comuniquem que l’obertura de les proposicions per a la contractació de les obres d’arranjament del carrer de la Botera està prevista pel dijous 5 d’octubre de 2017 a les 12,30 h. del migdia al despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Balaguer. Data de publicació: 04-10-2017    [ llegir més ]


25-09-2017
Anunci de formalització del contracte d’obres de renovació de la gespa artificial del camp municipal d’esports de Balaguer
ANUNCI En compliment del que disposa l’article 154 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, es publica la formalització del contracte per a la renovacó del paviment de gespa artificial del camp municipal d’esports de Balaguer: Entitat adjudicadora: Or...    [ llegir més ]


22-09-2017
Anunci de la suplència dels membres titulars de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte de subministrament d’un camió cistella de segona mà per al servei d’enllumenat públic de l’Ajuntament de Balaguer
  ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 851/2017, de 18 de setembre, s’estableix la suplència que dessota es relaciona dels titulars de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte de subministrament d’un camió cistella de segonà per al servei d’enllumenat públic de l’Ajuntament de Balague...    [ llegir més ]


19-09-2017
Anunci de la suplència dels membres titulars de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres de reparació de les patologies aparegudes en l’estructura del Pont Nou de Balaguer
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 850/2017, de 18 de setembre, s’estableix la suplència que dessota es relaciona dels titulars de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres de reparació de les patologies aparegudes en l’estructura del Pont Nou de Balaguer: DISPOSO: Primer.- Establir en el sup&o...    [ llegir més ]


19-09-2017
Anunci de la suplència dels membres titulars de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres del carrer de la Botera
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 849/2017, de 18 de setembre, s’estableix la suplència que dessota es relaciona dels titulars de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres d’arranjament del carrer de la Botera: • President, Jordi Ignasi Vidal Giné, alcalde de l’Ajuntament de Balaguer. ...    [ llegir més ]


18-09-2017
Anunci de licitació del subministrament d’un camió cistella de segona mà per al servei d’enllumenat públic de l’Ajuntament de Balaguer
  ANUNCI D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 843/2017, de 15 de setembre, a través d’aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la contractació del subministrament d’un camió cistella de segona m&...    [ llegir més ]


07-08-2017
Anunci de la convocatòria per a la contractació de les obres de reparació de les patologies aparegudes en l’estructura del Pont Nou de Balaguer
  ANUNCI D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 684/17, de 4 d’agost, a través d’aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert i tramitació ordinària per a la contractació de les obres de reparació de les patologies aparegudes en l’estructura del Pont Nou de Balaguer. 1.- Entitat ad...    [ llegir més ]


07-08-2017
Anunci de la convocatòria per a la contractació de les obres del carrer de la Botera
  ANUNCI D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 675/2017, de 3 d’agost, a través d’aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert i tramitació ordinària per a la contractació de les obres d’arranjament del carrer de la Botera. 1.- Entitat adjudicadora: a) Organisme: Ajuntament de Balaguer...    [ llegir més ]


07-08-2017
Anunci de la convocatòria per a la contractació de les obres de renovació de la gespa artificial del camp municipal d’esports
  ANUNCI D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 683/2017, de 3 d’agost, a través d’aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert i tramitació urgent, amb diveros criteris d’adjudicació, per a la contractació de les obres de renovació del paviment de gespa artificial del camp municipal d...    [ llegir més ]


03-06-2017
Anunci d’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de bar de les piscines municipals del barri del Secà, temporada d’estiu 2017
Per Decret d’Alcaldia núm. 439/2017, de 26 de maig, s’aprova la pròrroga del contracte, formalitzat el 15 de juny de 2016 entre Jordi Torné Morillas, NIF 43727443G i l’Ajuntament de Balaguer, per al servei de bar de les piscines municipals del barri del Secà, temporada d’estiu 2017, des del 18 de juny fins a l’11 de setembre i per un imp...    [ llegir més ]


17-05-2017
Anunci d'adjudicació del contracte de les obres de substitució de les baranes del pont nou de Balaguer
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 404/2017, de data 15 de maig de 2017, i tramitació d’emergència, s’adjudica a l’empresa CALDERERIA CAMPLLONG,SL, NIF B25325689, el contracte de les obres de substitució de les baranes i faroles del Pont Nou de Balaguer, per un import de 51.665,06€ i 10.849,66€ d’IVA. Balaguer, 17 de...    [ llegir més ]


17-05-2017
Anunci d'adjudicació del contracte menor de serveis per a l'ús de mitjans electrònics a l'Ajuntament de Balaguer
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 400/2017, de data 15 de maig de 2017, s’adjudica a l’empresa AULOCE, SA, NIF A50878842, el contracte menor de serveis per a l’us dels mitjans electrònics a l’Ajuntament de Balaguer que inclou: la implantació gratuïta de la plataforma GESTIONA, la formació del personal de l’Ajuntament de Ba...    [ llegir més ]


08-05-2017
Anunci d’adjudicació i formalització del contracte d’obres de condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal
Per Decret d’Alcaldia núm. 320/2017, de data 20 d’abril, s’adjudica el contracte d’obres de condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d’adjudicació, el preu més...    [ llegir més ]


04-04-2017
Anunci d'adjudicació del contracte menor d'obres per a l'enderroc de l'immoble situat al carrer Sant Joan, núm 19, de Balaguer
  EDICTE Per Decret d’Alcaldia núm. 278/2017, de 3 d’abril, s’adjudica el contracte menor d’obres per a l’enderroc de l’immoble situat al carrer Sant Joan, núm. 19, de Balaguer, a l’empresa B.BIOSCA, SL, NIF B25250598, amb domicili al c. Jaume II, 9 bis altell 1, de Lleida, per import de 30.171,60€ i 6.336,04€. ...    [ llegir més ]


03-03-2017
Acta de la mesa de contractació obra condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal
  Reunits al despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Balaguer, el dia 2 de març de 2017 a les 11.15h es constitueix la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal, formada per: Jordi Ignasi V...    [ llegir més ]


27-02-2017
Anunci de la composició de la Mesa de contractació per a l’adjudicació de l’obra condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 166/2017, de 27 de febrer, s’estableix per al contracte d’obra condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal, la composició de la Mesa de contractació que s’indica a continuació: - Jordi Ignasi Vidal Giné, alc...    [ llegir més ]


25-01-2017
Anunci d’adjudicació del contracte menor per a les obres d’emergència d’arranjament de camins de Balaguer
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 1104/2017, de 30 de desembre, s’adjudica el contracte menor d’obres d’emergència, a conseqüència dels aiguats del dia 23 de setembre de 2016,  per a l’arranjament de camins de Balaguer: Vinya dels Frares, Creu Trencada, Segona Marrada i Barranc dels Rucs, a l’empresa ACSA, Obras e Infraestru...    [ llegir més ]


18-01-2017
Anunci de convocatòria del procediment obert i tramitació ordinària per a la contractació de les obres de condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer al Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal, de Balaguer
ANUNCI D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 1096/2016, de 30 de desembre, a través d’aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert i tramitació ordinària per a la contractació de les obres de condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaç...    [ llegir més ]


Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat