Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Anunci de la convocat˛ria per a la contractaciˇ de les obres del carrer de la Botera

 

ANUNCI

D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 675/2017, de 3 d’agost, a través d’aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert i tramitació ordinària per a la contractació de les obres d’arranjament del carrer de la Botera.

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Balaguer.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació: Departament de Secretaria.
d) Domicili: plaça Mercadal, núm. 1
e) Localitat i codi postal: Balaguer 25600
f) Telèfon : 973445200
g) Telefax : 973448621
h) Correu electrònic. coderch@balaguer.net
i) Adreça del Perfil de contractant: www.balaguer.cat
j) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins la data de presentació d’ofertes.
k) CPV: 45232440-8

2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: arranjament del carrer de la Botera.
b) Lloc d’execuciö: carrer de la Botera, de Balaguer.
c) Termini d’execució: 5 mesos.

3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa, un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix.

4. Pressupost de licitació.
El pressupost màxim de licitació per al present contracte és de 204.674,90€ i 42.981,73€ d’IVA.

5.- Garantia:
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA.

6.- Criteris per a la valoració de les ofertes.
Per a la valoració de les proposicions s’atendrà un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, segons l’establert a la clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars.

7. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació de les ofertes: 26 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Lleida i al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Balaguer.
b) Documentació a presentar: la que es detalla a la clàusula setena del plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació:
1.Entitat. Ajuntament de Balaguer
2.Domicili : plaça Mercadal, núm. 1
3.Localitat i codi postal: Balaguer, 25600

8. Obertura de les ofertes
Entitat: Ajuntament de Balaguer
Domicili: plaça Mercadal, núm. 1
Localitat i codi postal: Balaguer, 25600
Data: següent dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les proposicions.
Hora: 11 hores.

9. Despeses d’anuncis: a càrrec del contractista.

10. Perfil de contractant on constin les informacions relatives a la convocatòria i on es pot obtenir el plec de clàusules administratives i tècniques: www.balaguer.cat,

11. Mesa de contractació:
- Jordi Ignasi Vidal Giné, alcalde de l’Ajuntament de Balaguer que actuarà com a president.
- Gerard Torres Viola, regidor de l’Ajuntament de Balaguer, vocal
- Núria Giné Rocaspana, regidora de l’Ajuntament de Balaguer, vocal.
- Montserrat Guans Ros, interventora de l’Ajuntament de Balaguer, vocal
- Carme Coderch Gaza, secretària de l’Ajuntament de Balaguer, vocal
- Víctor Peguera Farrero, funcionari de l’Ajuntament de Balaguer, que actuarà com a secretari de la Mesa.

 

L’alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

 

Esmena de l’anunci de licitació de les obres d’arranjament del carrer de la Botera publicat al BOP núm. 155, de 10 d’agost de 2017:
 
ON DIU:            7.Presentació de les ofertes.
                           b) Documentació a presentar: la que es detalla a la clàusula setena del plec de clàusules administratives.
 
HA DE DIR:      7.Presentació de les ofertes.
                           b) Documentació a presentar: la que es detalla a la clàusula vuitena del plec de clàusules administratives

 

- Plec de clàusules administratives

- Projecte

Data de publicació: 07-08-2017

Ajuntament de Balaguer
Plaša Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat