Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Anunci de licitació del subministrament d’un camió cistella de segona mà per al servei d’enllumenat públic de l’Ajuntament de Balaguer

 

ANUNCI

D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 843/2017, de 15 de setembre, a través d’aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la contractació del subministrament d’un camió cistella de segona mà per al servei d’enllumenat públic de l’Ajuntament de Balaguer.

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Balaguer.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació: Departament de Secretaria.
d) Domicili: plaça Mercadal, núm. 1
e) Localitat i codi postal: Balaguer 25600
f) Telèfon : 973445200
g) Telefax : 973448621
h) Correu electrònic. coderch@balaguer.net
i) Adreça del Perfil de contractant: www.balaguer.cat
j) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins la data de presentació d’ofertes.
k) CPV: 34142100-5

2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: adquisició d’un camió cistella de segona mà.
b) Lloc de lliurament: carrer Cardenal Benlloc, núm. 3
c) Termini de lliurament: 1 mes.

3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

4. Pressupost de licitació.
El pressupost màxim de licitació per al present contracte és de 21.500€ i l’IVA que correspongui.

5.- Garantia:
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA.

6.- Criteris per a la valoració de les ofertes.
Per a la valoració de les proposicions s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació, segons l’establert a la clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars.

7. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació de les ofertes: 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de l’última publicació de l'anunci de licitació al BOP de Lleida i al Perfil de contractant.
b) Documentació a presentar: la que es detalla a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació:
1.Entitat. Ajuntament de Balaguer
2.Domicili : plaça Mercadal, núm. 1
3.Localitat i codi postal: Balaguer, 25600

8. Obertura de les ofertes
Entitat: Ajuntament de Balaguer
Domicili: plaça Mercadal, núm. 1
Localitat i codi postal: Balaguer, 25600
Data: següent dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les proposicions.
Hora: 11 hores.

9. Despeses d’anuncis: a càrrec del contractista.

10. Perfil de contractant on constin les informacions relatives a la convocatòria i on es pot obtenir el plec de clàusules administratives i tècniques : www.balaguer.cat,

11. Mesa de contractació:
- Jordi Ignasi Vidal Giné, alcalde de l’Ajuntament de Balaguer que actuarà com a president.
- Gerard Torres Viola, regidor de l’Ajuntament de Balaguer, vocal
- Núria Giné Rocaspana, regidora de l’Ajuntament de Balaguer, vocal.
- Montserrat Guans Ros, interventora de l’Ajuntament de Balaguer, vocal
- Carme Coderch Gaza, secretària de l’Ajuntament de Balaguer, vocal
- Víctor Peguera Farrero, funcionari de l’Ajuntament de Balaguer, que actuarà com a secretari de la Mesa.

 

Balaguer, 18 de setembre de 2017

L’alcalde

 

- Plec de clàusules administratives

- Plec de prescripcions tècniques

Data de publicació: 18-09-2017

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat