Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Acta d’obertura de les proposicions per a la contractació de les obres d’arranjament del carrer de la Botera

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, PER A L’OBRA D’ARRANJAMENT DEL CARRER DE LA BOTERA.

Reunits al despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Balaguer el 5 d’octubre de 2017 a les 11h. del matí, es constitueix la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, per a l’obra d’arranjament del Carrer de la Botera, formada per, Ester Guarné Tanyà en substitució de Jordi Ignasi Vidal, que actua com a presidenta, Carme Coderch Gaza, secretària de l’Ajuntament, Marta Vallverdú Martínez, interventora acctal., en substitució de Montserrat Guans Ros, interventora, Gerard Torres Viola, regidora, Josep Mª Roigé Rafel en substitució de Núria Giné Rocaspana, que actuen com a vocals, i Víctor Peguera Farrero, funcionari, com a secretari de la Mesa.

D’acord amb el certificat de secretaria del passat 20 de setembre de 2017 durant el termini  de presentació d’ofertes s’han registrat en temps i forma les que a continuació es relacionen:
 

 

NÚM. REGISTRE ENTRADA

 

DATA

 

EMPRESA

2017-E-RC-10668

31/08/2017

COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL

2017-E-RC-10851

04/09/2017

IMMOBLES SHOPPING, SL

2017-E-RC-10919

05/09/2017

COMPRAT 47, SL

2017-E-RC-10934

05/09/2017

HIDRÁULICA Y OBRAS, SA

2017-E-RC-11675

19/09/2017

VOLTES CONNECTA, SLU

2017-E-RC-11686

19/09/2017

GRUPO TECNO CONRAD, SL

 

Així mateix, ha presentat proposició a l’oficina de Correus i ha justificat la data d’imposició de l’enviament de l’oferta la següent empresa:

 

 

NÚM. REGISTRE ENTRADA

 

DATA

 

EMPRESA

2017-E-RC-11728

19/09/2017

SALVADOR SERRA, SA

 

Atès que, d’acord amb l’establert a l’article 80 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques i a la clàusula vuitena del Plec de clausules administratives particulars, un cop  transcorreguts deu dies següents a la data de finalització del termini sense que s’hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa. Atès que transcorregut el termini indicat no s’ha rebut la documentació de l’empresa SALVADOR SERRA, SA, aquesta es declara no admesa.


A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats en temps i forma i el president ordena l’obertura del sobre “A” que fa referència a la documentació administrativa.

El president procedeix a examinar formalment la declaració responsable dels licitador, restant pendent, d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, l’acreditació de la possessió i validesa dels documents a què fa referència aquesta declaració responsable en el cas que se’l proposi com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en que se’l requereixi a aquest efecte.

La Mesa de contractació declara admesa les següents proposicions:
 

 

NÚM. REGISTRE ENTRADA

 

DATA

 

EMPRESA

2017-E-RC-10668

31/08/2017

COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL

2017-E-RC-10851

04/09/2017

IMMOBLES SHOPPING, SL

2017-E-RC-10919

05/09/2017

COMPRAT 47, SL

2017-E-RC-10934

05/09/2017

HIDRÁULICA Y OBRAS, SA

2017-E-RC-11675

19/09/2017

VOLTES CONNECTA, SLU

2017-E-RC-11686

19/09/2017

GRUPO TECNO CONRAD, SLAbans de procedir a l’obertura del sobre “B” el president convida als assistents que manifestin qualsevol dubte.

Atès que no s’ha formulat cap reclamació, es procedeix a l’obertura del sobre “B” amb els següents resultats:

 

 

EMPRESA

 

IMPORT BASE

 

IVA

COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL

152.157,00€

31.952,97€

IMMOBLES SHOPPING, SL

161.263,35€

33.865,30€

COMPRAT 47, SL

146.310,67€

30.725,24

HIDRÁULICA Y OBRAS, SA

166.114,15€

34.883,97€

VOLTES CONNECTA, SLU

189.998,25€

39.899,63€

GRUPO TECNO CONRAD, SL

156.097,67€

32.780,51€

 

Atès que cap de les ofertes es pot considerar desproporcionada o temerària d’acord amb l’establert a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques

La Mesa de contractació acorda proposar l’adjudicació del contracte a l’empresa COMPRAT 47 SL.

El president dóna per acabada la reunió a les 11.45 h.

I perquè en quedi constància, jo, el secretari, redacto Acta que sotmeto a la signatura del president i els vocals.

Balaguer, document signat electrònicament.

Data de publicació: 09-10-2017

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat