Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Anunci de licitació del servei de ball dels diumenges al pavelló Molí de l’Esquerrà

ANUNCI


D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 140/2017, de 30 d’octubre, a través d’aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la contractació del servei de ball dels diumenges al pavelló Molí de l’Esquerrà.

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Institut Municipal Progrés i Cultura
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació: Departament de Secretaria
d) Domicili: plaça Mercadal, núm. 1
e) Localitat i codi postal: Balaguer 25600
f) Telèfon : 973445200
g) Telefax : 973448621
h) Correu electrònic. coderch@balaguer.net
i) Adreça del Perfil de contractant: www.balaguer.cat
j) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins la data de presentació d’ofertes.
k) CPV: 92300000-4

2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: ball dels diumenges al pavelló Molí de l’Esquerrà
b) Lloc d’execuciö: pavelló Molí de l’Esquerrà
c) Termini d’execució: des del 5 de novembre de 2017 fins al 17 de juny de 2018

3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació

4. Pressupost de licitació.
El pressupost màxim de licitació per sessió de ball és de 190’31€ i 39’97€ d’IVA.

5.- Garantia:
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA.

6.- Criteris per a la valoració de les ofertes.
Per a la valoració de les proposicions s’atendrà l’establert a la clàusula vuitena del plec de clàusules administratives particulars.

7. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació de les ofertes: 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de l’última publicació de l'anunci de licitació al BOP de Lleida i al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Balaguer.
b) Documentació a presentar: la que es detalla a la clàusula setena del plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació:
       1.Entitat: IMPIC
       2.Domicili : plaça Mercadal, núm. 1
       3.Localitat i codi postal: Balaguer, 25600

8. Obertura de les ofertes
Entitat: IMPIC
Domicili: plaça Mercadal, núm. 1
Localitat i codi postal: Balaguer, 25600
Data: segon dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les proposicions.
Hora: 12 hores

9. Despeses d’anuncis: a càrrec del contractista.

10. Perfil de contractant on constin les informacions relatives a la convocatòria i on es pot obtenir el plec de clàusules administratives i tècniques: www.balaguer.cat,

11. Mesa de contractació:
- Jordi Ignasi Vidal Giné, president de l’IMPIC que actuarà com a president.
- Lorena González Dios, regidora, vocal
- Albert López Millan, regidor, vocal
- Montserrat Guans Ros, interventora, vocal
- Carme Coderch Gaza, secretària, vocal
- Víctor Peguera Farrero, funcionari, que actuarà com a secretari de la Mesa.

 

El president
Balaguer, document signat electrònicament

 

Esmena d’error detectat en la clàusula 11 referent a l’obertura d’ofertes:
 
ON DIU: La Mesa de contractació es constituirà el següent dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 11 hores.
 
HA DE DIR: La Mesa de contractació es constituirà el segon dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 12 hores.

 

- Plec de clàusules administratives
- Plec de prescripcions tècniques

Data de publicació: 30-10-2017
 

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat