Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Edicte licitaciˇ contracte Fira Q Balaguer

ANUNCI

D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 23/2018, de 5 de març, a través d’aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la contractació del subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands, moquetes, mobiliari, material elèctric, material d’il·luminació, material de so i de vídeo dels serveis complementaris necessaris de la Fira Q de Balaguer.

1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Institut Municipal Progrés i Cultura de Balaguer.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació: Departament de Secretaria.
d) Domicili: plaça Mercadal, núm. 1
e) Localitat i codi postal: Balaguer 25600
f) Telèfon : 973445200
g) Telefax : 973448621
h) Correu electrònic. coderch@balaguer.net
i) Adreça del Perfil de contractant: www.balaguer.cat
j) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins la data de presentació d’ofertes.
k) CPV: 3915400-6 i 39154100-7

 

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l’objecte: lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands, moquetes, mobiliari, material elèctric, material d’il•luminació, material de so i de vídeo dels serveis complementaris necessaris de la Fira Q de Balaguer.
b) Lloc de lliurament muntatge i desmuntatge: carrer Josep Maria de Porcioles, 12-14 de Balaguer.
c) Termini de lliurament: inici muntatge 15 d’abril, final desmuntatge 3 de maig.

 

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

 

4. Pressupost de licitació.

El pressupost màxim de licitació per al present contracte és de 115.000€ i l’IVA que correspongui.

 

5.- Garantia:

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA.

 

6.- Criteris per a la valoració de les ofertes.

Per a la valoració de les proposicions s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació, segons l’establert a la clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars.

 

7. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació de les ofertes: 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de l’última publicació de l'anunci de licitació al BOP de Lleida i al Perfil de contractant.
b) Documentació a presentar: la que es detalla a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació:
        1.Entitat. Ajuntament de Balaguer
        2.Domicili : plaça Mercadal, núm. 1
        3.Localitat i codi postal: Balaguer, 25600

8. Obertura de les ofertes

Entitat: Ajuntament de Balaguer
Domicili: plaça Mercadal, núm. 1
Localitat i codi postal: Balaguer, 25600
Data: següent dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les proposicions.
Hora: 11 hores.

 

9. Despeses d’anuncis: a càrrec del contractista.

 

10. Perfil de contractant on constin les informacions relatives a la convocatòria i on es pot obtenir el plec de clàusules administratives i tècniques : www.balaguer.cat,

 

11. Mesa de contractació:

- Jordi Ignasi Vidal Giné, alcalde de l’Ajuntament de Balaguer que actuarà com a president.
- Ester Guarné Tanyà, regidor de l’Ajuntament de Balaguer, vocal
- Albert López Millan, regidora de l’Ajuntament de Balaguer, vocal.
- Montserrat Guans Ros, interventora de l’Ajuntament de Balaguer, vocal
- Carme Coderch Gaza, secretària de l’Ajuntament de Balaguer, vocal
- Víctor Peguera Farrero, funcionari de l’Ajuntament de Balaguer, que actuarà com a secretari de la Mesa.

 

Balaguer, 5 de març de 2018.

L’alcalde.

Jordi Ignasi Vidal Giné

 

- Annex 1

- Plec de clàusules administratives particulars

- Plec de prescripcions tècniques

 

Data de publicació: 06-03-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaša Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat