Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Anunci licitaciˇ d'un contracte de subministraments

ANUNCI

De l’Institut Municipal Progrés i Cultura de Balaguer pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de subministraments (exp.1353/2018 )

 

-1 Entitat adjudicadora

a)   Organisme: Institut Municipal Progrés i Cultura de Balaguer.

b)   Número d’identificació: 2504040003.

c)   Dependència que tramita l'expedient: Institut Municipal Progrés i cultura de Balaguer

d)   Tipus de poder adjudicador: Administració Pública

e)   Número d'expedient: 1353/2018

 

-2 Obtenció de la documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de Balaguer.

b) Domicili: Plaça Mercadal, 1

c) Localitat i codi postal: Balaguer CP: 25600.

d) Codi NUTS: ES513

e) Telèfon: 973445200.

f)  Adreça electrònica: ajuntament@balaguer.cat.

g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do? reqCode=viewDetail&idCap=13241112

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 30/10/2018

Horari d’atenció: Dies laborables de 8h del matí a 15h de la tarda.

 

-3 Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: contracte de subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge, manteniment, servei tècnic i transport de la   Carpa Jove i la resta d'infraestructura necessària així com la infraestructura necessària per al pavelló d'Inpacsa per a les actuacions previstes durant les Festes del Sant Crist que tindrà lloc els propers dies 8, 9,
10 i 11 de novembre de 2018. .

b) Admissió de pròrroga: No.

c) Divisió en lots y número de lots: Sí. 4 lots.

d) Lloc d'execució: Pavelló d’Inpacsa i explanada del pavelló

e) Termini d'execució: 5 dies.

f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.

g) Codi CPV: 92340000-6

h) Codi NUTS: ES513

 

-4 Tramitació i procediment

a) Tipus d’expedient: subministraments

b) Tramitació: ordinari

c) Procediment: obert simplificat

e) S’aplica un acord marc: No.

f) S’aplica una subhasta electronica: No.

 

-5 Pressupost de licitació

a) Valor estimat del contracte: 73.100 euros euros sense IVA

 

-6 Admissió de variants: No

 

-7 Garanties Provisional: no. Definitiva: 5%

 

-8 Requisits específics del contractista

a) Classificació: No.

b) Solvència: Inscripció registres oficials o els que s’estableix a la LCSP.

 

-9 Criteris d’adjudicació: Preu.

 

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer durant l’execució del contracte s’efectuaran necessàriament entre persones que es trobin en situació legal d’atur, i , quan sigui possible , entre col•lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral, sempre i quan els seus perfils professionals s’ajustin a les necessitats del contracte. Per a la selecció de personal, el contractista es dirigirà en primera instància als serveis públics locals d’ocupació.

 

-11 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació:31/10/2018

Documentació que cal presentar: Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres tancats signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació del  subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge, manteniment, servei tècnic i transport de la Carpa Jove i la resta d’infraestructura necessària així com l’infraestructural necessària per al pavelló d’Inpacsa per a les actuacions previstes durant les Festes del Sant Crist que tindrà lloc els propers dies 8, 9, 10 i 11 de novembre de 2018 (4 lots)”. La denominació dels sobres és la següent:

—    Sobre «A»: Documentació administrativa

—  Sobre «B»: Documentació quantificable de forma automàtica.

b) Presentació d’ofertes:

c.1)Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Balaguer.
Domicili i localitat: Plaça Mercadal, 1 Balaguer
CP: 25600.

c) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: el mateix licitador podrà presentar ofertes a tots els lots
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No existeix limitació en l’adjudicació de lots al mateix licitador.

d) S’accepta la facturació electrònica: Sí

 

-12 Obertura de proposicions

a) Entitat: Ajuntament de Balaguer.

b) Lloc: Depatx d’alcaldia

c) Data: 31/10/2018 d) Hora: 09:00 hores

e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.

 

Document signat electrònicament.

El President.

 

- Plec de clàusules administratives

- Plec de prescripcions tècniques

- Memòria infraestructures INPACSA

- Memòria infraestrucutres Carpa Jove

- Resolució_DECRET 2018-0989 [Desistiment lot 1 Carpa Jove]

- Designacó els membres de la Mesa de contractació

Data de publicació: 16-10-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaša Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat