Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Anunci licitació d'un contracte de concessió administrativa d’us privatiu d’un bé de domini públic

ANUNCI

De Institut Municipal Progrés i Cultura pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de concessió administrativa d’us privatiu d’un bé de domini públic (exp. 1353/2018)

 

-1 Entitat adjudicadora

a)Organisme: Institut Municipal Progrés i Cultura.

b)Número d’identificació: 1353/2018.

c)Dependència que tramita l'expedient: Institut Municipal Progrés i Cultura

d)Tipus de poder adjudicador Administració pública,

e)Número d'expedient: 1353/2018

 

-2 Obtenció de la documentació i informació

a)Entitat: Institut Municipal Progrés i Cultura.

b)Domicili:Plaça Mercadal, 1

c)Localitat i codi postal: CP:25600

d)Codi NUTS: ES513

e)Telèfon: 973445200

f)Adreça electrònica: ajuntament@balaguer.cat

g)Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=36982964
Horari d’atenció: 08:00 – 15:00

 

-3 Objecte del contracte

a)Descripció de l'objecte: concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé de domini públic per concurs.

b)Admissió de pròrroga: No.

c)Divisió en lots:No.

d) Lloc d'execució: Balaguer

e) Termini d'execució: 4 dies.

f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.

g) Codi CPV: 92330003

h) Codi NUTS: ES513

 

-4 Tramitació i procediment

a) Tipus d’expedient: concessió administrativa de domini públic

b) Tramitació: ordinària

c) Procediment: concurs

 

-5 Pressupost de licitació

a)Cànon: 6.500€

 

-6 Admissió de variants: No

 

-7 Garanties

Provisional: no.

Definitiva: 5%.

 

-9 Criteris d’adjudicació: Clàusula 12ena PCAP

 

-10 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 02/11/2018

b) Presentació d’ofertes:

c.1)Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Balaguer.
Domicili i localitat:Plaça Mercadal, 1
CP:25600
Adreça electrònica: ajuntament@balaguer.cat

c.2)Presentació Electrònica:No.

 

-11 Obertura de proposicions

a) Entitat: Ajuntament de Balaguer.

b) Lloc: Balaguer.

c) Data: 05/11/2018.

d) Hora: 09:00

e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.

 

Balaguer. Document signat electrònicament.

El President.

 

- Plec de clàusules administratives

- Memòria

- Perfil de contractant Generalitat de Catalunya

- Decret

Data de publicació: 19-10-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat