Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Anunci de licitaciˇ d'un contracte administratiu mixt de subministrament i concessiˇ de serveis

ANUNCI

De l’Ajuntament de Balaguer pel qual es fa pública la convocatòrIa de licitació d'un contracte administratiu mixt de subministrament i concessió de serveis (exp.1422/2018 )

 

1. Entitat adjudicadora

a)    Organisme: Ajuntament de Balaguer.

b)    Número d’identificació: 2504040003.

c)    Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Balaguer.

d)    Tipus de poder adjudicador: Administració pública.

e)    Número d'expedient: 1422/2018.

 

2. Obtenció de la documentació i informació

a)    Entitat: Ajuntament de Balaguer.

b)    Domicili: Plaça Mercadal, 1.

c)    Localitat i codi postal: Balaguer CP: 25600.

d)    Codi NUTS: ES513.

e)    Telèfon: 973445200.

f)    Adreça electrònica: ajuntament@balaguer.cat.

g)    Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=13241112

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 29/11/2018. Horari d’atenció: Dies laborables de 8h del matí a 15h de la tarda.

 

3. Objecte del contracte

a)    Descripció de l'objecte: la insta•lació i el servei de gestió d’una pista de gel a Balaguer.

b)    Admissió de pròrroga: NO.

c)    Divisió en lots i número de lots: NO.

d) Lloc d'execució: plaça Mercadal de Balaguer.

e) Termini d'execució: 33 dies.

f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): NO

g) Codi CPV: 51500000-7 

h) Codi NUTS: ES513

 

4. Tramitació i procediment

a) Tipus d’expedient: subministrament i concessió de servei

b) Tramitació d’urgència.

c) Procediment: obert

e) S’aplica un acord marc: NO.

f) S’aplica una subhasta electronica: NO.

 

5. Pressupost de licitació: 33.657 euros més IVA.
Valor estimat del contracte:  62.104 euros, IVA exclòs.

 

6. Admissió de variants: NO.

 

7. Garanties
Provisional: NO.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

 

8. Requisits específics del contractista
Classificació: NO.
Solvència: clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars.

 

9. Criteris d’adjudicació:
- Preu
- Descomptes per a la promoció econòmica
- Millores en seguretat i higiene

 

10. Condicions particulars per l’execució del contracte: Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer durant l’execució del contracte s’efectuaran necessàriament entre persones que es trobin en situació legal d’atur, i , quan sigui possible , entre col•lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral, sempre i quan els seus perfils professionals s’ajustin a les necessitats del contracte. Per a la selecció de personal, el contractista es dirigirà en primera instància als serveis públics locals d’ocupació.

 

11.  Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 29/11/2018.

Documentació que cal presentar: Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un arxiu electrònic, si s'escau, signat pel licitador, en el qual es farà constar la denominació de l'arxiu electrònic i la llegenda “contracte per a la instal•lació i servei de gestió d’una pista de gel a la ciutat de Balaguer.”

La denominació de l’arxiu és la següent:
Sobre 1: Documentació administrativa i tècnica.
Sobre 2: Documentació acreditativa de criteris objectius.

b) Presentació d’ofertes:
La present licitació té caràcter electrònic.Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de Catalunya.

 

12. Obertura de proposicions

a) Entitat: Ajuntament de Balaguer.

b) Lloc: Depatx d’Alcaldia

c) Data: 03/12/2018

d) Hora: 12:00 hores

e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.

 

Document signat electrònicament.

L’alcalde

Data de publicació: 16-11-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaša Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat