Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Anunci de licitaciˇ d'un contracte dĺobres consistent en arranjament integral de la urbanitzaciˇ del carrer Santa Maria

ANUNCI

De l’Ajuntament de Balaguer pel qual es fa pública la convocatòrIa de licitació d’un contracte d’obres consistent en arranjament integral de la urbanització del carrer Santa Maria, tram entre el carrer de la Botera i el carrer dels Arços.

 

1. Entitat adjudicadora

a)    Organisme: Ajuntament de Balaguer.

b)    Número d’identificació: 2504040003.

c)    Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Balaguer.

d)    Tipus de poder adjudicador: Administració pública.

e)    Número d'expedient: 1399/2018.

 

2. Obtenció de la documentació i informació

a)    Entitat: Ajuntament de Balaguer.

b)    Domicili: Plaça Mercadal, 1.

c)    Localitat i codi postal: Balaguer CP: 25600.

d)    Codi NUTS: ES513.

e)    Telèfon: 973445200.

f)    Adreça electrònica: ajuntament@balaguer.cat.

g)    Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=13241112

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/12/2018.
Horari d’atenció: Dies laborables de 8h del matí a 15h de la tarda.

 

3. Objecte del contracte

a)    Descripció de l'objecte: arranjament integrant de la urbanització del carrer Santa Maria, tram comprès entre el carrer de la Botera i el carrer dels Arços.

b)    Admissió de pròrroga: NO.

c)    Divisió en lots i número de lots: NO.

d) Lloc d'execució: plaça Mercadal de Balaguer.

e) Termini d'execució: 4 mesos.

f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): NO

g) Codi CPV: 45233140-2.

h) Codi NUTS: ES513

 

4. Tramitació i procediment

a) Tipus d’expedient: obres

b) Tramitació ordinària.

c) Procediment: obert simplificat.

e) S’aplica un acord marc: NO.

f) S’aplica una subhasta electronica: NO.

 

5. Pressupost de licitació: 152.076,57 euros més IVA.
Valor estimat del contracte:  152.076,57 euros, IVA exclòs.

 

6. Admissió de variants: NO.

 

7. Garanties
Provisional: NO.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

 

8. Requisits específics del contractista
Classificació: NO.
Solvència: Inscripció al RELI o ROLECE.

 

9. Criteris d’adjudicació:
- Únic criteri d’adjudicació: el preu més baix.

 

10. Condicions particulars per l’execució del contracte: Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer durant l’execució del contracte s’efectuaran necessàriament entre persones que es trobin en situació legal d’atur, i , quan sigui possible , entre col•lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral, sempre i quan els seus perfils professionals s’ajustin a les necessitats del contracte. Per a la selecció de personal, el contractista es dirigirà en primera instància als serveis públics locals d’ocupació.

 

11.  Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 13/12/2018.
Documentació que cal presentar: Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un arxiu electrònic, si s'escau, signat pel licitador, en el qual es farà constar la denominació de l'arxiu electrònic i la llegenda “Proposició per licitar la contractació de les obres d’arranjament integral de la urbanització del carrer Santa Maria, entre el carrer de la Botera i el carrer dels Arços.”
La denominació de l’arxiu és la següent:
Sobre A: Documentació administrativa i proposició econòmica.

b) Presentació d’ofertes:
La present licitació té caràcter electrònic.Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de Catalunya.

 

12. Obertura de proposicions

a) Entitat: Ajuntament de Balaguer.

b) Lloc: Sala de Permanents de l’Ajuntament de Balaguer

c) Data: 17/12/2018 .

d) Hora: 11 hores.

e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.

 

Document signat electrònicament.

L’alcalde

Data de publicació: 23-11-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaša Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat