Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
24-04-2018

Edicte de rectificació de l’edicte d’aprovació de les bases de la convocatòria de tècnic/a superior economista

EDICTE

Edicte de rectificació de l’edicte d’aprovació de les bases de la convocatòria de tècnic/a superior economista.

Per Decret d’Alcaldia núm.304 de 20 d’abril de 2018 , s’ha rectificat l’apartat f de la base 3 de les bases que regulen el procés selectiu per a la cobertura, per sistema de concurs-oposició, d’una plaça de tècnic/a superior, de l’escala Administració Especial, sub-escala tècnica, classe tècnic/a superior economista, pertanyent al grup A, subgrup A1, present a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Balaguer que es van publicar al BOP núm. 72 de data 13 d’abril de 2018 i que quedarà redactat de la següent manera:

“ f Estar en possessió del títol de Llicenciatura o grau en Ciències Econòmiques o Economia, Administració i direcció d’empreses. Els/Les aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s’escau, la homologació del títol”.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" o del "Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis referents a la convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es faran públics en la forma prevista en les mateixes bases.

 

Balaguer, 20 d’abril de 2018

L’alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 24-04-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat