Oficina Municipal d'Escolarització (OME)


L’Oficina Municipal d’Escolarització és un instrument de col·laboració entre l’Ajuntament de Balaguer i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per la informació i  la gestió en el procés d’escolarització del nou alumnat als centres docents del municipi.

Centres d'ensenyament a Balaguer

Preinscripcions, matrícules i criteris generals de baremació

Calendari curs 2020-21

Horari atenció centres

Admissió d'alumnes durant el curs

 

Funcions:

Informar sobre l’oferta educativa de la ciutat, tramitar les sol·licituds i gestionar les assignacions d’escolarització durant el curs.

Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d'admissió de l'alumnat en el seu àmbit d'actuació, mitjançant les comissions de garanties d’admissió.

Establir els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament les famílies de l'oferta educativa de Balaguer.

Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.