Llars d'infants municipals

Equip de treball

Durant els primers anys de vida l'infant necessita l'adult per satisfer les seves necessitats bàsiques. Els moments que l'adult atén l'infant són moments idonis per establir lligams d'afecte l'educador o educadora ha de vetllar per crear un clima i unes circumstàncies idònies que permetin els infants interactuar amb els seus companys i companyes i crear lligams afectius.

Per tant, a les llars, cal tenir en compte que l'educador/a és el model a seguir dins de l'aula, és un punt de referència, de seguretat, a partir del qual el nen investiga, coneix, es relaciona, estima...i comença a desenvolupar una imatge de sí mateix forta i ferma a on una alta autoestima és l'objectiu a aconseguir. L’educació emocional i el vincle afectiu amb l’educador/a de referència és vital per a que l'infant se senti protegit i segur en l’àmbit escolar, convertint així l’escola en un ambient familiar i proper.

El paper de l'educador és el de garantir aquestes condicions perquè el joc es dugui a terme. L'educador és qui possibilita el joc infantil, de manera que cal que reconegui el valor fonamental d'aquesta eina metodològica per a la vida de l’infant.

Les principals funcions de l'educador serien:

- Organitzar les activitats quotidianes, l'ambient, el material de joci de treball.

- Facilitar i orientar el joc i les tasquesdels infants en els diferents contextos en què es portin a terme.

- Presenciar el joci l'acció dels infants per donar-los confiança, tranquil·litat i seguretat a l'hora de poder centrar-se en l'activitat que porten a terme.

- Iniciar les activitats lúdiques dirigides i donar les ajudes que calguin als infants per jugar.

- Motivar sempre l'infant perquè vulgui participar en l’activitat lúdica i ho faci lliurement. Igualment, fomentarà la interacció entre els infants per tal que tots s'acabin integrant i participant per igual.

- L'educador ha de fomentar en les famílies dels infants l’interès pel joc, la participació i la implicació en l’àmbit escolar i en tot allò que en ell es porta a terme.

- L'educador ha de realitzar la tasca d'avaluar i d’autoavaluar-se. Necessita saber ?ns a quin punt s’han acomplert els objectius que havia proposat i veure si la seva intervenció ha estat adequada. L'avaluació ha de ser objectiva, vàlida, pràctica, útil i participativa. L’anàlisi de les dades de l'observació ha de permetre que els educadors reflexionin sobre l'adequació de la seva intervenció i sàpiguen en quins elements s'han de fer adaptacions.

En els nostres projectes l'educador serà l'eix motivador en les diferents activitats. Serà qui dirigeixi la dinàmica quan sigui necessari, però també serà capaç de donar un marge de llibertat en algunes decisions dels infants amb l'objectiu d'aconseguir una participació activa d'aquests, juntament amb una expressió de la seva creativitat i inquietuds personals.

També es mostrarà conciliador i dialogant en moments de possibles conflictes, oferint un referent positiu en la canalització de les emocions.