Escola Municipal de Música

ÒRGANS DE GOVERN

CONSELL ESCOLAR

Està format (18 membres: 1 representant de l'Ajuntament; 1 representant de l'AMPA; 6 professors; 6 pares/mares d'alumnes; 3 alumnes; 1 representant del PAS; i, a més, l'equip directiu)

EQUIP DIRECTIU
Nom Càrrec
Xavier Monge Director
Isidor Rosich Cap d'Estudis
Pol Alonso Secretari Acadèmic

*L'Escola Municipal de Música de Balaguer és de titularitat municipal i actualment està inclosa dins l'àmbit organitzatiu de l'Institut Municipal de Progrés i Cultura. Per aquest motiu, per sobre del Consell Escolar i l'Equip Directiu hi ha assignats els càrrecs de govern de l'esmentat institut (IMPIC).