Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent 19-11-2020

Expedient núm.: PLE/2020/11
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent. Motiu: «Assumptes relacionats amb la gestió pressupostària de l'Ajuntament»
Data i hora: 19 / de novembre / 2020 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/11. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/11 del Ple

2. Expedient PLE/2020/11. Ratificar la convocatòria urgent de la sessió extraordinària PLE/2020/11 del Ple

3. Expedient 1244/2020. Convalidació del Decret d'Alcaldia número 2020-1237, de data 12 de novembre de 2020, de modificació de crèdit 11/2020 al Pressupost de l'Ajuntament

4. Expedient 1309/2020. Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 6/2020 del Pressupost de l'OAL Institut Municipal Progrés i Cultura

5. Expedient 1534/2020. Aprovació inicial de l'expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l'Ajuntament de Balaguer de l'any 2020 número 14/2020

6. Expedient 1544/2020. Aprovació inicial de l'expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l'IMPIC de l'any 2020 número 9/2020

7. Expedient 1547/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 11/2020 de l'Ajuntament

8. Expedient 1549/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 7/2020 de l'IMPIC

 

B) Activitat de control

9. Expedients 529, 561 i 1287/2020. Donar compte de l'Informe d'Intervenció núm. 2020-0118, de data 12 de novembre de 2020, de suspensió de les regles fiscals per a 2020 i 2021

 

C) Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT