Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent 24-11-2020

Expedient núm.: PLE/2020/12
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent
Motiu: «Assumptes relacionats amb la gestió pressupostària de l'Ajuntament»
Data i hora: 24 / de novembre / 2020 a les 21:00
Lloc Sessió: a distància per mitjans electrònics i telemàtics

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/12. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/12 del Ple

2. Expedient PLE/2020/12. Ratificar la convocatòria urgent de la sessió extraordinària PLE/2020/12 del Ple

3. Expedient 798/2020. Aprovar inicialment la modificació de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de reactivació econòmica dirigides a empreses afectades per la COVID-19 del municipi de Balaguer, any 2020 – 2a convocatòria

 

B) Activitat de control

---

 

C) Precs i preguntes

---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT