Ordre del dia del Ple extraordinari 18-01-2021

Expedient núm.:PLE/2021/1
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària
Motiu: «Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021»
Data i hora: 18 / de gener / 2021 a les 13:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Expedient 1543/2020. Sorteig públic per a la designació dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del diumenge 14 de febrer de 2021

 

B) Activitat de control

2. No n'hi ha.

 

C) Precs i preguntes

3. No n'hi ha.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT