Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent 20-01-2021

Expedient núm.: PLE/2021/2
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent. Motiu: «Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021»
Data i hora: 20 / de gener / 2021 a les 14:15
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/2. Ratificar la convocatòria urgent de la sessió extraordinària PLE/2021/2 del Ple

2. Expedient 1543/2020. Sorteig públic per a la designació dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del diumenge 14 de febrer de 2021

 

B) Activitat de control

3. No n'hi ha

 

C) Precs i preguntes

4. No n'hi ha

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT