Ordre del dia, Ple del 28-01-2021

Expedient núm.: PLE/2021/3
Òrgan col·legiat:  El ple
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora: 28 / de gener / 2021 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/3. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/3 del Ple

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

3. Expedient 418/2019. Compliment de la sentència número 80/2020 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Lleida en data 29 de maig de 2020, relativa a la Moció de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre de 2018

4. Expedient 671/2020. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, consistint en la derogació de l’apartat 6 de l’article 5 (Bonificacions)

5. Expedient 1545/2020. Aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions de la Paeria de Balaguer per al període 2021-2022

6. Expedient 114/2021. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i vetlladors de bars i similars per la situació de pandèmia ocasionada per la COVID-19

7. Expedient 143/2021. Moció en suport al conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre

8. Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

9. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 1372/2020 fins al núm. 49/2021

 

C) Precs i preguntes

10.Precs i preguntes