Ordre del dia, Ple del 25-03-2021

Expedient núm.:PLE/2021/5
Òrgan col·legiat:  El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 25 / de març / 2021 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/5. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/5 del Ple

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

3. Expedient 1131/2018.Aprovació inicial de la primera actualització del Protocol per a la prevenció i l'abordatge de qualsevol tipus d'assetjament en l'àmbit laboral / Assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat de gènere, per motius diferents al sexe i assetjament psicològic, de la Paeria de Balaguer

4. Expedient 1687/2019. Revisió de preus del Contracte per a la gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de la ciutat de Balaguer, octubre-2020 a setembre-2021

5. Expedient 264/2020. Pròrroga del Contracte per a la gestió del servei públic de recollida i transport de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) a la ciutat de Balaguer, de data 11 de març de 2011, signat entre l’Ajuntament de Balaguer i la mercantil Neteges i Contractes, SA

6. Expedient 671/2020. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis i activitats esportives, lúdiques i d'oci

7. Expedient 1545/2020. Aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions de la Paeria de Balaguer per al període 2021-2022

8. Expedient 37/2021. Autorització de compatibilitat d'un empleat públic

9. Expedient 37/2021. Autorització de compatibilitat d'un empleat públic

10.Expedient 100/2021. Moció per garantir el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs a la xarxa de Serveis Públics de Salut de Catalunya.

11.Expedient 328/2021. Aprovació del “Conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida (UdL) i la Paeria de Balaguer, per a l’execució de la planta pilot per a una biorefineria al polígon industrial de Balaguer en el marc de l’operació Imbiofust (GO03-003311) dins del PECT EL BOSC, PRIMER RECURS DE L’ECONOMIA VERDA (001-P-0000864)”

12.Expedient 557/2021. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2021 de l'Ajuntament

13.Expedient 594/2021. Moció de suport a l'amnistia

14.Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

15.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 177/2021 fins al núm. 383/2021

16.Expedient 204/2021. Donar compte de l'informe d'Intervenció número 2021-0121, de tramesa d'informació dels tipus impositius 2021

17.Expedient 558/2021. Donar compte de l'informe d'Intervenció número 2021-0120, de tramesa d'informació dels plans pressupostaris 2022-2024

 

C) Precs i preguntes

18.Precs i preguntes