Ordre del dia, Ple del 27-01-2022

Expedient núm.: PLE/2022/1
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 27 / de gener / 2022 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1.Expedient PLE/2022/1. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2022/1 del Ple

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior

3.Expedient 1566/2018. Aprovació inicial del projecte tècnic d'execució "Recuperació i musealització de la sèquia del Cup de Balaguer"

4.Expedient 122/2022. Aprovació inicial del Pla Estratègic de Cultura de la Paeria de Balaguer 2021-2028

5.Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

6.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 2021-2001 fins al núm. 2022-0010

 

C) Precs i preguntes

7.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT