Ordre del dia, Ple del 24-02-2022

Expedient núm.: PLE/2022/2
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 24 / de febrer / 2022 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 1621/2020. Conveni Servei Català de Trànsit - Renovació d'annex 1 Pla de seguretat viària.

3. Expedient 271/2022. Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 1- 2022 Ajuntament.

4. Expedient 211/2022. Aprovació memòria substitució coberta escorxador.

5. Expedient 2045/2021. Modificació Calendari Fiscal IVTM 2022

6. Expedient 1670/2021. Expedient sancionador AMP - Gossos potencialment perillosos

7. Expedient 2185/2021. Expedient sancionador - Gossos pontencialment perillosos.

8. Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

9. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 0011 fins al núm. 0261

10.Donar compte de l'informe d'intervenció Període Mig de Pagament (PMP) 4T Trimestre 2021

 

C) Precs i preguntes

 

---

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

ÀUDIO DEL PLE: RÀDIO BALAGUER