Ordre del dia, Ple del 31-03-2022

Expedient núm.: PLE/2022/3
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 31 / de març / 2022 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 406/2022. Modificació Ordenances Fiscals núm. 5 IIVTNU, núm. 44, núm. 39, núm. 36A i núm. 16

3. Expedient 348/2017. Conveni Modificació puntual NSP Balaguer - Estudi de detall dels carrers Urgell Campllong i Serra d'Almenara- vEE2

4. Expedient 1005/2018. Modificació del Pla Parcial SAU-4

5. Expedient 737/2021. Addenda d'incorporació de dos habitatges al Conveni de col·laboració subscrit entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Balaguer.

6. Expedient 295/2022. Pla Local de Joventut Balaguer 2022-2025

7. Expedient 2165/2021. Aprovació de la memòria valorada d'arranjament del camí de l'horta d'amunt.

8. Expedient 1654/2021. Infracció d'ordenança municipal - Expedient 61/2021- Acta 174/21

9. Expedient 461/2022. Denominació “Passarel·la de la Font dels Enamorats”

10.Expedient 501/2022. Moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el català!

11.Assumptes d'urgència

12.Expedient 139/2022. Projecte executiu de museïtzació de la sala subterrània del Castell Formós de Balaguer

13.Expedient 523/2022. Moció en suport al dret d'autoderterminació del poble Sahrauí

 

B) Activitat de control

14.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 262/2022 fins al núm. 503/2022

 

C) Precs i preguntes

15.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

ÀUDIO DEL PLE: RÀDIO BALAGUER