Ordre del dia, Ple del 28-04-2022

Expedient núm.:PLE/2022/4
Òrgan col·legiat:  El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 28 / d’abril / 2022 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 348/2017. Verificar el Text Refós de la modificació puntual de les NSP “de l’àmbit de l’estudi de detall dels carrers Urgell, Campllong i Serra d’Almenara” de Balaguer

3. Expedient 1040/2020. Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença

4. Expedient 263/2022. Aprovació inicial de l’Ordenança General de Circulació de Balaguer

5. Expedient 516/2022. Aprovar l'Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer relatiu a la Borsa de mediació situada en aquest municipi, per a l’any 2022, i l'Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2022

6. Expedient 558/2022. Aprovar l’Addenda d’adhesió al conveni de col·laboració entre la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat física del Departament de la Presidència, mitjançant el Consell Català de l’Esport, la Secretaria de Salut pública del Departament de Salut mitjançant la sub-direcció General de drogodependències, la Federació de munciipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Munciipis i la Fundació EsportSalus, per a la implementació del programa FITJOVE

7. Expedient 737/2021. Aprovar la modificació de l’Addenda d’incorporació de dos habitatges al conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer

8. Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

9. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 504/2022 fins al núm. 646/2022

10.Donar compte del Decret d'alcaldia d'aprovació de la liquidació del Pressupost de la Paeria de Balaguer exercici 2021

11.Donar compte de l'informe d'intervenció del Pla anual de control financer 2022

12.Donar compte de l'informe d'intervenció Període Mig de Pagament (PMP) 1- Trimestre-2022

13.Donar compte de l'informe d'intervenció seguiment pla d'ajust 1-Trimestre2022

 

C) Precs i preguntes

14.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

ÀUDIO DEL PLE: RÀDIO BALAGUER