Ordre del dia, Ple del 26-05-2022

Expedient núm.: PLE/2022/5
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 26 / de maig / 2022 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 406/2022. Modificació Ordenances Fiscals núm. 44 i núm. 35

3. Expedient 839/2018. Ratificació Decret. 2022-0700 de 27.04.22 - Modificació puntual de Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer entorn del carrer Canigó

4. Expedient 211/2022. Memòria valorada de desmuntatge de part de la coberta de l'escorxador municipal per la retirada de materials que contenen amiant i nova col·locació de coberta amb panells sandwich

5. Expedient 730/2022. Festes locals 2023

6. Expedient 1985/2021. Bonificació tributària ICIO obres utilitat o interés municipal local SOC

7. Expedient 833/2022. Moció proposta de creació d'una comunitat energètica local.

8. Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

9. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 647/2022 fins al núm. 813/2022

 

C) Precs i preguntes

10.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ÀUDIO DEL PLE: RÀDIO BALAGUER