Ordre del dia del Ple extraordinari del 21-06-2021

Expedient núm.:PLE/2022/6
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària
Motiu: «importància dels assumptes a tractar»
Data i hora: 21 / de juny / 2022 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Expedient 1339/2019. Justificacions Grups Polítics

2. Expedient 543/2022. Aprovació Pressupost General Ajuntament 2022

 

B) Activitat de control

---

 

C) Precs i preguntes

ÀUDIO DEL PLE: RÀDIO BALAGUER