Ordre del dia, Ple del 30-06-2022

Expedient núm.: PLE/2022/7
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 30 / de juny / 2022 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 917/2022. Aprovació inicial Pla estratègic de subvencions 2022- 2023

3. Expedient 139/2022. Aprovació definitiva projecte museització sala Castell Formós.

4. Expedient 305/2022. Autorització de compatibilitat d'un empleat públic.

5. Expedient 2191/2021. Expedient sancionador AMP-Gossos potencialment perillosos.

 

B) Activitat de control

6. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 814/2022 fins al núm. 984/2022

 

C) Precs i preguntes

 

---
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ÀUDIO DEL PLE: RÀDIO BALAGUER