Ordre del dia, Ple del 28-07-2022

Expedient núm.: PLE/2022/8
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 28 / de juliol / 2022 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Assumptes d'urgència

3. EExp. 787-2019 Dació de comptes. Constitució de grups polítics municipals (modificació portaveu Grup Socialista)

4. Expedient 374/2021. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Balaguer per a la creació del Campus d'arqueologia UAB del Pla d'Almatà de Balaguer

5. Expedient 406/2022. Modificació ordenança fiscal número 36A - Escola Municipal de Música.

6. Exp. 642-2022 Aprovació inicial MC 7/22 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE LA PAERIA

7. Exp. 643-2022 Aprovació inicial MC 3/2022 modificació de crèdit del pressupost de l'IMPIC

8. Exp. 1687-2019 Resolució. 2a Pròrroga Servei públic transport col·lectiu urbà Balaguer ALSINA GRAELLS 1-octubre-2022 a 30-setembre-2023

 

B) Activitat de control

9. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 985/2022 fins al núm.
1102/2022

 

C) Precs i preguntes

10.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ÀUDIO DEL PLE: RÀDIO BALAGUER